Zasady przygotowywania posterów

 
 1. Poster naukowy powinien charakteryzować się zwięzłym i treściwym przedstawieniem informacji (opisu prowadzonych badań i uzyskanych wyników), w prostej, przystępnej i zrozumiałej formie (zarówno tekstowej, jak i graficznej). Sposób prezentacji powinien zachęcać do dalszego szczegółowego zapoznania się z tematem i podjęcia dyskusji z autorem posteru.
 2. Postery należy przygotować i wydrukować we własnym zakresie.
 3. Postery będzie można umieszczać godzinę przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia sesji posterowej, na specjalnych tablicach ekspozycyjnych za pomocą dwustronnych taśm przylepnych. Tablice i taśmy przylepne udostępni organizator Sesji.
 4. Postery należy zdjąć z tablic po zakończeniu sesji posterowej.​  

Wymiary:

Format B1: 70 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość) - orientacja pionowaUkład treści posteru.
 
 1. CZĘŚĆ TYTUŁOWA (niezbędne dane: tytuł, autor/autorzy, instytucja). Zalecamy zamieszczenie w tej części zdjęcia autora/autorów.
 2. CEL
 3. METODY
 4. WYNIKI
 5. WNIOSKI
 6. LITERATURA
Każda z części posteru powinna zawierać takie informacje, jak te w opracowaniach naukowych, ale podane w bardziej zwartej i przystępnej formie, z zachowaniem najważniejszych informacji dotyczących przedmiotu i celu badań oraz uzyskanych wyników i wniosków.
 
Tekst, czcionka, kolory, grafika.

Prawidłowo przygotowany poster powinien umożliwić odczytanie wszystkich treści z odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
Układ wszystkich elementów posteru, tekstu i grafik, powinien być przemyślany, logicznie rozplanowany i przejrzysty, aby umożliwić swobodne „poruszanie się” pomiędzy kolejnymi jego częściami. Zaleca się układ kolumnowy/blokowy od lewego górnego rogu i dalej w dół, kolejnymi kolumnami/blokami tekstu i grafik.

Sugeruje się stosowanie następujących wielkości czcionki:

 
 • dla tekstu zasadniczego – nie mniejszej niż 26 punktów,
 • dla opisów – nie mniejszej niż 18 punktów,
 • dla nagłówków – pogrubionej i odpowiednio większej niż dla tekstu zasadniczego.

W celu wyróżnienia ważnych części tekstu można stosować pogrubienia, podkreślenia, pochylenia albo inny kolor lub krój czcionki.
Kolory i elementy graficzne (np. obramowania) należy stosować w celu wyróżnienia najistotniejszych elementów i podniesienia walorów estetycznych posteru. Nie mogą one odwracać uwagi od treści posteru ani utrudniać jego odbioru.
Wszystkie tabele i grafiki należy opatrzyć opisami i/lub tytułami. Nad tabelami należy umieszczać tytuły. Pod schematami, wykresami, diagramami, fotografiami i innymi grafikami należy umieszczać podpisy.