Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych regulująca zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO). 
 
Co RODO oznacza?
 • Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
 • Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.
 
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – Państwowy Instytut Badawczy (dalej Administrator), ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, KRS 0000080209.
 
Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?
Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PIB, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: sekretariat@iorpib.poznan.pl

 
Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@iorpib.poznan.pl

 
Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które Pani/Pana dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

a) wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • organizacji i realizacji Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej IOR – PIB, w tym w celu publikacji abstraktu wystąpienia na stronie internetowej Instytutu, w programie i materiałach konferencyjnych oraz przekazywania istotnych informacji przed i w trakcie Sesji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • upowszechniania zdjęć oraz materiałów filmowych na stronie internetowej Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej IOR – PIB oraz na stronie Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • informowania o kolejnych szkoleniach i wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia za pomocą monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić: firmie realizującej usługi ochrony danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, firmie serwisującej system monitoringu wizyjnego, podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz firmie obsługującej organizację wydarzenia w formie zdalnej. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 
 
Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub przez okres określony prawem (jest to przede wszystkim okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych). W przypadku zgody, jeśli cel nie określa inaczej, przetwarzamy dane do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających zgodę.
 
Monitoring wizyjny

Na terenie i w obiektach Administratora Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony za pomocą monitoringu stosowanego przez administratora. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Klauzula informacyjna znajduje się również na stronie internetowej www.ior.poznan.pl. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Instytutu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 4 tygodnie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Z poważaniem
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY